Verhuurvoorwaarden van RoSa Rent B.V.

Versie: 1 november 2018

 

Art. 1 huurder verklaart ontvangst gehuurde

De verhuurder geeft hierbij aan huurder in huur de materialen, welke op het huurcontract staan omschreven. Huurder verklaart deze materialen in huur te aanvaarden tegen de verhuurvoorwaarden. De huurder verklaart de hiervoor bedoelde goederen inclusief de daar bij behorende accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen en aldus na afloop van de huur weer in goede staat terug te geven.

Art. 2 Huurperiode, opzegging en verlenging

Het gehuurde moet aan het einde van de huurperiode worden teruggegeven. Indien geen overeenkomst van verlenging van huur aanwezig is, kan de huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. Alle dagen welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft inclusief de dagen van afhalen en terugbezorgen, de zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het gehuurde materiaal niet door verhuurder worden aangenomen. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, zal naar keuze van verhuurder zonder dat deze daar schriftelijk of mondeling melding van behoeft te maken, de periode telkens met een dag worden verlengd, danwel zal verhuurder de onderhavige goederen onverwijld weer tot zich nemen.
De huurovereenkomst kan ten allen tijde door partijen tussentijds worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van het gehuurde materiaal bij de verhuurder. Indien partijen zijn overeengekomen dat verhuurder bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde materiaal bij de huurder zal ophalen dient de huurder een opzegtermijn van tenminste 24 uur in acht te nemen.

Art. 3 Waarborgsommen

De huurder heeft bij de verhuurder, indien deze verklaart deze te hebben ontvangen een borgsom gestort zoals vermeld op het huurcontract. Na teruggave van de gehuurde goederen volgt restitutie van de waarborgsom onder aftrek van eventuele onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten die verhuurder moet maken om de goederen weer in staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen. Het huurbedrag mag de waarborg niet overschrijden. Indien een verlenging van de huurperiode gewenst is, dient de waarborgsom verhoogd te worden met een minimum van één week huur. De waarborgsom dient minimaal gelijk te zijn aan de verwachtte huurtarieven vermeerderd met de verkoopprijs van de eventueel gekochte artikelen echter met een minimum van één week huur.

Art. 4 Eigendom en inspectie

De verhuurder blijft te allen tijde eigenaar van het gehuurde materiaal ongeacht de duur van de huurperiode en heeft het recht in nader overleg met huurder te regelencontrole op de aanwezigheid en het onderhoud van het gehuurde uit te oefenen of te doen uitoefenen.

Art. 5 Uitlenen, onderverhuur, afstaan aan derden

Het verhuurde materiaal mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld of worden onderverhuurd zonder dat de verhuurder daarvan in kennis is gesteld en hij zich hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard. Gehele of gedeeltelijke afstand van gebruik om niet of onder bezwarende titel is verboden.

Art. 6 Afhalen, bezorgen, levertijd

Indien de verhuurder zich tegenover huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de huurder te bezorgen zal de verhuurder ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Niet nakoming van de levertijd kan echter nooit aanspraak doen geven op schadeloosstelling. Ook niet na eventuele ingebrekestelling door de huurder. Over de dagen gedurende de welke verhuurder niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te stellen aan huurder, is door huurder geen huur verschuldigd.

Art. 7 Risico, aansprakelijkheid

Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor de huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade, welke het gehuurde na de in ontvangstneming mocht oplopen, noch de daardoor ontstane indirecte schade. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en/of letsel, welke mocht worden toegebracht door het gehuurde. De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen of te vrijwaren voor alle vorderingen, welke derden tegen verhuurder aanhangig maken terzake van door het gehuurde veroorzaakte schade en/of letsel. In geval van indirecte schade ontstaan als een gevolg van een door de huurder aan te tonen technisch mankement, dat in aanleg in het gehuurde aanwezig was, kan verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke gevolgen hiervan met een maximum van Euro 250,= per geval. Verhuurder zal in een dergelijk geval het gehuurde terugnemen en de reparatiekosten, die direct samenhangen met het hiervoor bedoelde technische mankement voor haar rekening nemen. De normale uit het huurcontract voortvloeiende kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder.

Art. 8 Risico, verzekering

In geval van bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde, dienen alle risico’s vanaf het moment van overdracht van het materiaal aan huurder of diens gevolmachtigde door de huurder te worden verzekerd tegen alle verzekerbare schade bij een solide maatschappij. De desbetreffende polisrechten draagt de huurder bij het tekenen van het huurcontract over aan de verhuurder.

Art. 9 Lasten, belasting, diensten van verhuurder

Alle lasten en belastingen terzake van het gehuurde geheven of worden geheven zijn voor rekening van de huurder. De in de huurperiode door de verhuurder te verrichten diensten indien noodzakelijk zullen door verhuurder normaal in rekening worden gebracht.

Art. 10 Beschikbaarheid

Indien een gebrek of schade aan het gehuurde materiaal buiten de schuld van huurder is ontstaan heeft de huurder het recht op vervanging van het betreffende materiaal gedurende de verdere duur van de overeenkomst. Indien het gehuurde door andere omstandigheden dan hiervoor bedoeld tijdelijk niet ter beschikking van de huurder heeft gestaan blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en heeft huurder geen recht op vervanging van het gehuurde materiaal.

 

Art. 11 Gebruik, bediening, behandeling, voorzorgsmaatregelen

De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig zijn bestemming en het overigens als een goed huisvader te behandelen en verzorgen een en ander met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften. Huurder is zelfverantwoordelijk dat het gehuurde, o.a. elektrische apparatuur juist aangesloten wordt, dat deze gevoed worden op een aansluitcontact met de apparatuur de juiste aansluitspanning krijgt en dus geen onder- of overspanning te verduren krijgt. Huurder is zelfverantwoordelijk voor de laatste controle van de door aggregaten en of kabels/haspels geleverde stroom, te weten, spanning, juiste draaiveldrichting en ook de controle dat de nul juist is aangesloten en voor een aardlektest voordat apparatuur van huurder en of verhuurder of derden wordt aangesloten.

Art. 12 Betaling, facturering

De verhuur van materiaal geschiedt à contant, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de huurpenningen en/of geleverde koopartikelen door middel van een factuur in rekening worden gebracht, moet deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zijn voldaan zonder enige korting of compensatie. Het inroepen van een eventueel recht van retentie of verrekening met eventuele tegenvorderingen van de huurder op grond van het betreffende huurcontract of een andere overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de betaling 14 dagen na de vervaldatum niet heeft plaatsgevonden zal een rente van 1,5% per maand in rekening worden gebracht. Reclames dienen binnen 10 werkdagen schriftelijk aan RoSa Rent b.v. te worden ingediend.

Art. 13 Onderhoud, reparatie, gebrek, schade

De onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. De huurder dient alle defecten en/of gebreken aan het gehuurde onmiddellijk schriftelijk te melden aan de verhuurder. Indien reparaties door verhuurder noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst zal het gehuurde materiaal in dezelfde conditie waarin het verstrekt is en geheel gereinigd weer ter beschikking van verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat het materiaal gebreken vertoond of beschadigd is en/of dat de huurder het materiaal niet voldoende heeft schoongemaakt is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie en/of reinigingskosten in rekening te brengen.

Art. 14 Nakoming van de verplichtingen

Wanneer huurder in gebreke blijft de huur tijdig te betalen, wanneer door hem één of meer andere bepalingen van deze overeenkomst niet stipt worden nagekomen, wanneer conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op huurders roerende of onroerende goederen of een gedeelte daarvan, of op de hierbij aan hem in huur gegeven goederen of een gedeelte daarvan wanneer door huurder surséance van betaling wordt aangevraagd, wanneer huurder in staat van faillissement geraakt, wanneer hij overlijdt, onder curatele wordt gesteld of het Rijk in Europa metterwoon mocht verlaten, heeft door het enkel verloop van de gestelde termijn of door het enkel plaatsgrijpen van één der gestelde omstandigheden de verhuurder het recht zijner keuze om zonder nadere sommatie of te vorderen onmiddellijke betaling van de verschenen huurtermijnen met kosten, ofwel de onderhavige huurovereenkomst onmiddellijk voor ontbonden te houden, zonder tussenkomst van de rechter en de verhuurde goederen onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd verhuurderrecht om van huurder vergoeding van kosten, schaden en interessen te vorderen en onverminderd zijn rechten ingevolge artikel 1302 en 1303 Burgerlijk Wetboek.

Art. 15 Verplichting huurder ex. Art. 15

De huurder verbindt zich de verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op huurders roerende of onroerende goederen of op onderhavige aan hem verhuurde goederen, of een gedeelte daarvan, voorts van zijn faillissement, zijn aanvragen om surséance van betaling en onder curatelenstelling of zijn voornemen om het Rijk in Europa metterwoon te verlaten, alsmede om de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder onverwijld inzage te geven van de onderhavige overeenkomst. Huurder is verplicht aanspraken van derden op het gehuurde materiaal af te wijzen en verhuurder terzake te vrijwaren.

Art. 16 Wegraken materiaal

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, het gehuurde materiaal aan verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan verhuurder een door verhuurder te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde materiaal, onverkort het gestelde in artikel 2 van deze verhuurvoorwaarden. Huurpenningen blijven onverkort verschuldigd totdat de schadevergoeding volledig aan RoSa Rent b.v. is betaald.

Art. 17 Geschillen

Op alle door verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen daaronder begrepen die geschillen welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd en vorderingen, welke tussen verhuurder en huurder mochten zijn ontstaan zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verhuurder of een nader door de verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands recht.

Art. 18 Kosten niet nakoming contract

Ten laste van de huurder komen de werkelijk gemaakte kosten van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen welke de verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge dit contract nuttig of noodzakelijk mocht achten.

Art. 19

Algemene voorwaarden van huurder/opdrachtgever zijn nooit van toepassing tenzij dit door verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd. Aanvulling op of wijziging van de verhuurvoorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij vóór de afsluiting van het huurcontract zijn gemaakt zijn niet geldig voor zover zij met voorgaande bepalingen in tegenspraak zijn.